سیستم های بسته بندی هوشمند و فعال مواد غذایی

سیستم های بسته بندی هوشمند و فعال مواد غذایی

امروزه صنایع بسته بندی تبدیل به یک تکنولوژی قدرتمند شده است تا بتوان به کمک آن، فعالیت باکتریها و عوامل فساد مواد غذایی را به حداقل رساند. پیشرفت در بسته بندی برای افزایش عمر مفید محصولات غذایی، هدف بسیاری از شرکت هاست. بسته بندی هوشمند و فعال مواد غذایی علاوه بر به تاخیر انداختن عوامل محیطی موثر بر مواد غذایی، روشی پویاتر را برای حفظ و نگهداری محصول به کار می گیرد و موثرترین راهکار برای تشخیص و اطمینان از میزان سلامت مواد غذایی هستند. بسته بندی هوشمند می تواند یک راهبرد جدید برای سیستم بسته بندی مواد غذایی تعریف شود که ابزارهایی نظیر برچسب های بارکد، بر چسب های شناسایی فرکانس رادیویی، اندیکاتورهای زمان ها، اندیکاتورهای گاز و بیوسنسورها جهت حفظ سلامت، کیفیت و تمامیت غذا، افزایش عمر ماندگاری، انتقال اطلاعات وعیب یابی استفاده می شود .بحث: بسته بندی های هوشمند، نوعی بسته بندی است که نسبت به تغییرات درون بسته از خود واکنش نشان داده و مصرف کننده را از کیفیتمحتوای بسته بندی شده آگاه می سازد. بسته بندی فعال مواد غذایی علاوه بر به تأخیر انداختن عوامل محیطی مؤثر بر مواد غذایی، روشی پویاتر رابرای حفظ نگهداری محصول به کار می گیرد. امروزه بسته بندی فعال پیشرفت زیادی در صنایع مختلف داشته است که از جمله آنها می توان به انواع جاذب ها و رهاکننده ها، بسته بندی های با اتمسفر کنترل شده، بسته بندی های حاوی انواع مختلف اندیکاتورو ترکیبات ضد میکروبی اشاره نمود. این سیستم های بسته بندی قادر خواهند بود پارگی ها و سوراخ های کوچک را با توجه به شرایط محیطی (مانند تغییرات دما و رطوبت) ترمیم و مصرف کننده را از فساد ماده غذایی آگاه سازند. فناوری نانو می تواند در مواردی مانند افزایش مقاومت به نفوذ در پوشش ها، افزایش ویژگی های دیواره (مکانیکی، حرارتی، شیمیایی ومیکروبی)، افزایش مقاومت در برابر گرما، گسترش ضد میکروب های فعال و سطوح ضد قارچ کارساز باشد.