پر کن و بسته بندی اتوماتیک لیوانی ( سیل )

پر کن و بسته بندی اتوماتیک لیوانی ( سیل )
این دستگا کاملا اتوماتیک بصورت روتاری (گردان) عمل پر کنی و سیل را بدون دخالت دست بصورت سریع انجام میدهد.
فیلم دستگاه در قسمت ویدئو ها در دسترس میباشدویدئو های عملکرد این دستگاه

تبریز ـ جاده صنعتی غرب ـ روبروی موتوژن

شهرک صنعتی قن آوران ـ شماره 283/1

Tel: +98-41 34475328

34475329

Fax: +98-41-34479927

09141144983

50002666100092 :SMS