اينروبر و يخچال

اين دستـــگاه جهت پوشش دادن كامل شـــكلات بر روی انــواع محصولات و يا
فقط پوشش شكلات در زير اين محصول استفاده می شود. همچنين يخچال تونلی
به ابعاد و قدرت های مختلف جهت سرد كرددن محصــولات پوشش داده شده با
شكلات استفاده می گردد.

قابليت ها :
پمپ شكلات با سرعت قابل تنظيم
توری استنلس با سرعت قابل كنترل
امكان ساخت ايروبر با عرض های مختلف ( cm 123 ، cm 105، cm 85 ، cm 62 )
امكان ساخت يخچال با عرض و طول های مختلف
امكان تعبيه وان متحرك در اينروبرها

تبریز ـ جاده صنعتی غرب ـ روبروی موتوژن

شهرک صنعتی قن آوران ـ شماره 283/1

Tel: +98-41 34475328

34475329

Fax: +98-41-34479927

09141144983

50002666100092 :SMS